Warning! The website is in a very early development stage, and many features may not yet be available.


Preambuła

Polish VACC jest organizacją wirtualnych kontrolerów ruchu lotniczego zrzeszonych w VATSIM. Głównym celem Polish VACC jest organizowanie wirtualnej kontroli lotniczej w przestrzeni powietrznej FIR Warszawa. Polish VACC jest otwarty na wszystkich, którzy są gotowi respektować zasady Konstytucji.

Paragraf 1
Ogólne zasady działania

1. Polish VACC należy do Dywizji Europejskiej(VATSIM-EUR Division) Regionu Europejskiego(VATSIM Europe Region) organizacji VATSIM i ma wyłączność na organizowanie kontroli ruchu lotniczego w przestrzeni FIR Warszawa na serwerach VATSIM.

2. Polish VACC jest organizacją otwartą na wszystkich chętnych, którzy będą przestrzegać zasad Konstytucji Polish VACC oraz ogólnych zasad obowiązujących w VATSIM.

Paragraf 2
Członkowie

1. Członkiem Polish VACC może zostać każda osoba fizyczna, zarejestrowana w VATSIM, która uzyskała pierwszy stopień przewidziany dla kontrolerów VATSIM (STUDENT) i nie jest członkiem innego VACC.

2. Członkowie Polish VACC dzielą się na:

 • członków aktywnych
 • członków nieaktywnych

3. Członek Polish VACC jest członkiem aktywnym od momentu nadania mu członkostwa tak długo, jak legitymuje się pełnieniem w ciągu ostatnich 90 dni kalendarzowych funkcji kontrolera w sieci VATSIM na pozycji w FIR Warszawa.

4. W przypadku nie spełnienia warunku określonego w pkt. 3, tj. nie pełnienia funkcji kontrolera w sieci VATSIM na pozycji w FIR Warszawa. przez okres ponad 90 dni kalendarzowych, na mocy niniejszej Konstytucji członek aktywny staje się członkiem nieaktywnym Polish VACC.

5. Członkowie aktywni Polish VACC mają prawo:

 • zajmować wybrane przez siebie, wolne pozycje kontroli ruchu lotniczego w FIR Warszawa, pod warunkiem, że posiadają odpowiedni dla danej pozycji stopień,
 • wybierać i być wybieranymi do Zarządu a także odwoływać członków Zarządu zgodnie z zasadami określonymi w par. 4 i par. 5 niniejszej Konstytucji, pod warunkiem legitymowania się statusem członka aktywnego nie później niż na 1 dzień przez zakończeniem głosowania,
 • głosować w sprawach poddanych pod głosowanie zgodnie z zasadami określonymi w par. 6 i par. 7 niniejszej Konstytucji, pod warunkiem legitymowania się statusem członka aktywnego w momencie oddania głosu i nie później niż na 1 dzień przez zakończeniem głosowania.

6. Wszyscy członkowie Polish VACC mają prawo:

 • uczestniczyć w działalności Polish VACC, z zastrzeżeniem określonych w pkt. 5 powyżej uprawnień przysługującym wyłącznie członkom aktywnym,
 • korzystać bez ograniczeń z wszelkich materiałów publikowanych przez Polish VACC,
 • wyrażać opinię w sprawach działania Polish VACC.

7. Przywrócenie członka nieaktywnego do statusu członka aktywnego odbywa się zgodnie z następującymi zasadami:

 • zainteresowany zwraca się do Dyrektora z wnioskiem o przywrócenie,
 • jeśli od ostatniego pełnienia funkcji kontrolera w FIR Warszawa minęło więcej niż 12 miesięcy, Dyrektor może uzależnić przywrócenie od pozytywnego wyniku sprawdzianu umiejętności kontrolowania i znajomości aktualnych przepisów,
 • Dyrektor nie może odmówić niezwłocznego przywrócenia osoby, która pełniła funkcję kontrolera w FIR Warszawa w okresie poprzednich 12 miesięcy,
 • Dyrektor wyznacza 7-dniowy termin, w którym członek nieaktywny jest upoważniony do jednorazowego zalogowania do sieci jako kontroler w FIR Warszawa,
 • jeśli przed upływem terminu członek nieaktywny zaloguje się do sieci jako kontroler w FIR Warszawa, staje się członkiem aktywnym.

8. Oficjalny, aktualizowany codziennie, wykaz członków aktywnych Polish VACC znajduje się na stronach internetowych PL-VACC i jest jawny.

9. Wszyscy członkowie mają obowiązek:

 • zapoznawać sie regularnie z NOTAM-ami, decyzjami, instrukcjami i innymi materiałami publikowanymi na stronach Polish VACC oraz przesyłanymi na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail
 • przestrzegać zasad ogólnych VATSIM i VATSIM-EUR, Konstytucji Polish VACC oraz wewnętrznych przepisów, wydanych na jej podstawie i opublikowanych na stronach Polish VACC.

10. Członek Polish VACC może zostaćukarany za nieprzestrzeganie przepisów wymienionych w pkt. 9 lit. b) w następujący sposób:

 • naganą
 • czasowy zakaz zajmowania określonych pozycji kontroli lotów
 • zawieszenie w prawach członka Polish VACC na czas określony
 • wykluczenie z Polish VACC
 • złożenie wniosku o zdegradowanie do niższego stopnia na VATSIM
 • złożenie wniosku o wykluczenie z VATSIM

11. Członek moze zostać nagrodzony za zaangażowanie narzecz rozwoju Polish VACC lub szczególnie dobre wypełnianie swoich obowiazków pochwałą, opublikowaną na stronach Polish VACC.

12. Sprawami członków, a wszczególności ich przyjmowaniem, zwalnianiem, nagradzaniem i karaniem zajmuje się Dyrektor Polish VACC lub wskazany przez niego zastępca.

13. Obok Członków Polish VACC, do sprawowania kontroli ruchu lotniczego w przestrzeni Warsaw FIR na zasadach stałych mogą być dopuszczeni, po złożeniu wniosku i zgodnie z posiadanymi przez siebie stopniami, Kontrolerzy - Goście zaakceptowani przez Dyrektora Polish VACC.

14. Kontrolerzy - Goście mają obowiązek utrzymywać status kontrolerów aktywnych na zasadach określonych w par. 2 niniejszej Konstytucji dla aktywnych członków PL-VACC. W przypadku utraty tego statusu przez Kontrolera-Gościa, Dyrektor PL-VACC ma prawo podjąć decyzję o odebraniu mu uprawnień do sprawowania kontroli ruchu lotniczego w przestrzeni Warsaw FIR.

15. Od decyzji Dyrektora PL-VACC określonych w pkt. 13, 14 zainteresowani mogą w terminie 14 dni wnieść odwołanie do Zarządu, który po uzyskaniu od Dyrektora PL-VACC uzasadnienia swojej decyzji podtrzymuje ją lub odrzuca w głosowaniu.

Paragraf 3
Zarząd

1. W skład Zarządu Polish VACC wchodzi Dyrektor, jego zastępcy oraz członkowie kadry, w liczbie stosownej do bieżacych potrzeb, określonej przez Dyrektora, a także przedstawiciel polskich pilotówVATSIM.

2. Kandydaci na członków Zarzadu nie mogą pełnic żadnej funkcji kierowniczej ani wchodzić w skład kadry czy władz innych organizacji skupiających wirtualnych kontrolerów, a ponadto muszą spełniać następujące wymagania:

 • Kandydat na Dyrektora - min. 9 miesięcy stażu w Polish VACC i stopień Controller.
 • Kandydat na Zastępcę Dyrektora do spraw szkolenia - min. 6 miesięcy stażu w Polish VACC i stopień Controller.
 • Kandydaci na pozostałych Zastępców Dyrektora - min. 3 miesiące stażu w Polish VACC.
 • Kandydaci na członka Zarządu - bez ograniczeń.

3. Do obowiązków członków Zarządu należy:

 • kierowanie pracami PolishVACC
 • opracowywanie i wprowadzenie przepisów i procedur obowiązujących na Polish VACC, wzorowanych na prawdziwych procedurach obowiązujących w FIR Warszawa
 • przyjmowanie i zwalnianie członków, prowadzenie spisu członków
 • nadzorowanie pracy kontrolerów i rozstrzyganie sporów
 • prowadzenie szkoleń
 • dbanie o dalszy rozwój Polish VACC
 • reprezentowanie Polish VACC na forum VATSIM i innych organizacji
 • propagowanie idei wirtualnego lotnictwa w Internecie i innych mediach

4. Członkowie Zarządu mają prawo:

 • podejmować decyzje w sprawach związanych z działaniem Polish VACC zgodnie ze swoim zakresem obowiazków i zgodnie z procedurami podejmowania decyzji opisanymi w par.6
 • reprezentować Polish VACC na zewnątrz, tzn. przed władzami VATSIM,VATSIM-EUR, a także na łamach mediów
 • używać specjalnych znaków wywoławczych zarezerwowanych dla Zarzadu, pod warunkiem, ze niesprawują w danej chwili kontroli ruchu lotniczego (w takim wypadku powinni używać standardowych znaków wywoławczych)

ACCPL1 - Dyrektor Polish VACC

ACCPL2 do ACCPL9 - inni członkowie Zarządu wg zarządzenia Dyrektora

Dodatkowo, członkowie Zarządu są zobowiązani do utrzymywania statusu członka aktywnego Polish VACC przez cały okres swojej kadencji. W przypadku utraty przez członka Zarządu statusu członka aktywnego, Dyrektor wyznacza mu 30-dniowy okres na jego przywrócenie. Jeżeli w ciągu wyznaczonego terminu członek Zarządu nie uzyska ponownie statusu członka aktywnego Polish VACC, jego mandat w Zarządzie wygasa z mocy niniejszej Konstytucji.

Paragraf 4
Wybory Zarządu

1. Wybory Zarządu Polish VACC odbywają się:

 • nie pózniej niż miesiąc po upływie rocznej kadencji dotychczasowego członka kadry
 • w wypadku rezygnacji Dyrektora lub jego odwołania, nie później nizmiesiąc po ogłoszeniu rezygnacji lubodwołaniu

2. Wybory przeprowadzane sądwuetapowo:

ETAP I: Członkowie aktywni Polish VACC wybierają Dyrektora Polish VACC, który w ciągu 14 dni przedstawia swoich kandydatów na pozostałych członków Zarządu

ETAP II: Po przedstawieniu kandydatur przez Dyrektora Polish VACC każdy z kandydatów do Zarządu osobno (z wyjątkiem przedstawiciela polskich pilotów VATSIM)jest zatwierdzany przez Członków aktywnych Polish VACC.

3. Kandydaci na funkcję Dyrektora Polish VACC lub do Zarządu zgłaszają się sami lub sa zgłaszani przez innych członków Polish VACC za ich wiedzą i zgodą. Kandydatów na funkcję Dyrektora Polish VACC moga zgłaszać równiez polscy piloci VATSIM, pod warunkiem, ze osoba ta spełnia wymagania stawiane Dyrektorowi (Paragraf3, pkt 2) i że jej kandydaturę poprze conajmniej 5 (pięciu) pilotów.

4. Dyrektorem zostaje kandydat, który w wyborach otrzyma największą liczbę głosów, a w wypadku, gdy zgłoszono tylko jednego kandydata, gdy więcej, niz połowa głosujących opowie się za jego kandydaturą.

5. Członkiem Zarzadu zostaje kandydat zgłoszony przez Dyrektora, gdy jego kandydaturę poprze więcej, niz połowa głosujących.

6. Wybory Dyrektora i Członków Zarzadu (z wyjątkiem przedstawiciela polskich pilotów VATSIM) odbywają się poprzez głosowanie uprawnionych Członków aktywnych Polish VACC, które organizuje i nadzoruje osoba wyznaczona przez ustępujący Zarząd. Wybory mogą odbywać sie w dowolny ustalony sposób, pod warunkiem że są tajne i że wszyscy Członkowie aktywni mają równe szanse oddania głosu. Informacje o czasie trwania wyborów i sposobie głosowania musza zostać rozesłane do wszystkich Członków minimum na co najmniej pięć dni przed rozpoczęciem głosowania oraz ogłoszone na stronach internetowych Polish VACC.

7. Przedstawiciela polskich pilotów VATSIM do Zarządu Polish VACC nominują sami piloci w sposób ustalony między soba. Kandydatura ta nie wymaga zatwierdzenia przez członków Polish VACC.

Paragraf 5
Odwołanie Dyrektora i innych członków Kadry

1. Członków Zarządu odwołuje Dyrektor

 • z własnej, wcześniej szeroko uzasadnionej inicjatywy
 • na wniosek minimum 5 Członków aktywnych Polish VACC, po poddaniu go pod głosowanie Członków aktywnych Polish VACC i uzyskaniu poparcia więcej, niz dwóch trzecich głosujących

2. Dyrektor Polish VACC zostaje odwołany, gdy taki wniosek złoży co najmniej 5 Członków aktywnych i w wyniku głosowania tajnego Członków aktywnych Polish VACC odwołanie poprze więcej, niz dwie trzecie głosujących.

Paragraf 6
Podejmowanie decyzji

1. Poprzez głosowanie Członków aktywnych Polish VACC podejmowane sa zawsze najważniejsze decyzje, w tym decyzje o:

 • powołaniu i odwołaniu Dyrektora, jego zastępców i członków Zarządu
 • wprowadzeniu nowych lub zmianie już istniejących przepisów lub procedur, jeżeli zmiana lub wprowadzenie budzi kontrowersje
 • zmianie Konstytucji
 • przystąpieniu Polish VACC do dywizji lub zmiany dywizjiVATSIM
 • wszelkie inne decyzje, jeżeli zażąda tego przed podjęciem decyzji minimum jedna trzecia członków aktywnych Polish VACC, trzech członków Zarządu lub Dyrektor
 • Pozostałe decyzje, z zastrzeżeniem pkt 3, podejmowane są poprzez głosowanie członków Zarzadu. W wypadku równej ilości głosów decyduje głos Dyrektora

2. Decyzje o charakterze administracyjnym (przyjęcie członka, udzielenie rekomendacji, ustalenie terminów itp.) moze podjac jednoosobowo członek Zarzadu, do którego kompetencji nalezy dana sprawa. Ma jednak obowiązek poinformowania o decyzji wszystkich pozostałych członków Zarządu, a gdy zgłoszą oni zastrzeżenie, przeprowadzane jest głosowanie.

3. Przedstawiciel polskich pilotów VATSIM ma prawo weta od decyzji, które mają istotny wpływ na pilotów. W wypadku zgłoszenia veta sprawa automatycznie poddawana jest pod głosowanie wszystkich członków aktywnych Polish VACC. Veto zostaje odrzucone, gdy przeciwko jego przyjeciu opowie się więcej, niż dwie trzecie głosujacych.

4. Od decyzji podjętej jednoosobowo przez członka Zarządu osobom zainteresowanym przysługuje prawo odwołania do Zarządu,który w głosowaniu w swoim gronie przyjmuje lub odrzuca odwołanie.

5. Od decyzji podjętej przez Zarząd odwołanie może zgłosić co najmniej jedna trzecia członków aktywnych Polish VACC. W takim wypadku sprawa poddawana jest pod głosowanie wszystkich członków aktywnych Polish VACC.

6. Każdy projekt nowych przepisów lub procedur obowiązujących w Polish VACC powinien być prezentowany na stronach internetowych Polish VACC minimum czternaście dni przed planowanym wprowadzeniem w życie. Wszyscy Członkowie mają prawo wypowiedzieć się i zgłosić zastrzeżenia do projektów przepisów iprocedur.

7. Obowiązujące przepisy i procedury muszą być opublikowane w wersji ostatecznej na stronach internetowych Polish VACC min. 3 dni przed wprowadzeniem pod rygorem nieważnosci, a o dacie ich wprowadzenia Członkowie powinni zostac powiadomieni NOTAM-em. O innych podjętych decyzjach Zarząd zobowiązany jest poinformowac na stronach Polish VACC, na liście mailowej kontrolerów (jezeli nie dotyczą pilotów) lub na ForumFlightsim (jeżeli dotyczą także pilotów), pod rygorem nieważności.

Paragraf 7
Zasady przeprowadzania głosowania

Głosowanie wszystkich członków aktywnych Polish VACC przeprowadzane jest przez Dyrektora na następujących zasadach:

 • Informacje o głosowaniu i o sposobie jego przeprowadzenia rozsyłane są do wszystkich Członków pocztą elektroniczną lub ogłaszane na stronach Polish VACC przynajmniej 3 dni przed rozpoczęciem głosowania
 • W głosowaniu może wziąć udział jeden raz każdy Członek aktywny Polish VACC, przy czym każdy ma tylko jeden głos i wszystkie głosy sa równe. Głosowanie trwa minimum 5 dni
 • Zaproponowane rozwiązanie zostaje zaakceptowane, jeżeli poprze je więcej, niż połowa głosujacych. W wypadku kilku wariantów alternatywnych, przyjmowany jest ten wariant, który zdobędzie największą ilość głosów
 • Głosowanie w sprawach personalnych musi być przeprowadzone w sposób tajny
 • Po zakończeniu głosowania na stronach internetowych Polish VACC przedstawiane są wyniki, wraz z informacją oliczbie głosujących

Paragraf 8
NOTAM-y

1.NOTAM-y są to informacje i zarzadzenia obowiązujące wszystkie osoby korzystające z przestrzeni FIR Warszawa

2.NOTAM-y ogłasza Dyrektor lub upoważniony przez niego członek Zarządu, przy czym NOTAM-y zawierające ograniczenia w korzystaniu z przestrzeni FIRWarszawa czy lotnisk powinny być wprowadzane jedynie w wypadkach, gdy wprowadzenie ograniczeń wynika z przepisów wprowadzonych w świecie rzeczywistymlub z innych bardzo ważnych wzgledów.

3. NOTAM-y są publikowane na głównej stronie internetowej PolishVACC

Paragraf 9
Zasady obsadzania pozycji przez kontrolerów

1. Kontrolę ruchu lotniczego w przestrzeni Warsaw FIR sprawować mogą jedynie Członkowie aktywni Polish VACC, osoby posiadajace status Kontrolera - Gościa lub jednorazowe upoważnienie przyznawane przez Dyrektora lub jego zastępcę do spraw członkostwa.

2. Kontrolerzy obsadzają pozycje kontroli ruchu lotniczego:

 • na zasadzie "kto pierwszy ten lepszy", lub
 • z wykorzystaniem systemu rezerwacji pozycji ATC dostępnego w serwisie internetowym Polish VACC.
W wypadku gdy dana pozycja ATC została obsadzona za pomocą systemu rezerwacji, inny kontroler zobowiązany jest ją zwolnić po zgłoszeniu się osoby rezerwującej. Kontrolerzy - Goście mają prawo do rezerwowania pozycji ATC w systemie z wyprzedzeniem nie więcej niż 5 dni.

3. Przy obsadzaniu pozycji ATC obowiązują następujące reguły:

 • O ile umiejętności kontrolerów na to pozwalają, pozycje powinny być obejmowane hierarchicznie od góry do dołu (a więc w kolejności: CTR, APP, TWR, GND, DEL), pozycja DIR zajmowana jest tylko przy wyjątkowo dużej liczbie lądowań na kontrolowanym lotnisku.
 • Szczegółowe zasady regulujące uprawnienia kontrolerów do zajmowania określonych pozycji (w tym minimalny wymagany rating i/lub inne parametry wyszkolenia kontrolera w funkcji danej pozycji) określa Zarząd każdorazowo w drodze głosowania. Ustalone w ten sposób zasady stają się obowiązującymi dla kontrolerów po 30 dniach od daty ich ogłoszenia na stronach PL-VACC.
 • Dyrektor może wprowadzić czasowe obostrzenia w zajmowaniu pozycji na okres, w którym przewidywany jest szczególnie duży ruch w przestrzeni FIR Warszawa (na przykład podczas zlotów), przy czym ograniczenie musi zostać ogłoszone w formie NOTAM-u najpózniej 5 dni przed jego wprowadzeniem.

Paragraf 10
Obowiązki kontrolerów

Kontrolerzy, którzy zajmują pozycję kontroli ruchu lotniczego w przestrzeni FIR Warszawa, mają obowiązek:

1. Dołożyć wszelkich starań, aby jak najszybciej, z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa i obowiązujących procedur umożliwić wirtualnym pilotom zaplanowany lot zgodnie z przesłanym planem lotu lub życzeniami zgłoszonymi drogą radiową.

2. Udostępnić wszystkim stacjom swój ATIS, w którym zawarte są informacje dotyczące kontrolowanego obszaru zgodnie z obowiązującymi procedurami.

3. Prowadzić cały czas tekstową korespondencję radiową (text) na częstotliwości przydzielonej kontrolowanemu obszarowi, a także głosową (voice) na odpowiednim kanale RW, jeżeli zaznaczyli to w ATIS-ie lub swoim znaku wywoławczym.

4. Zwracać sie do pilotów w sposób grzeczny i udzielać im niezbędnej pomocy, nawet, jeżeli popełniają błedy wynikające z braku wiedzy lub doświadczenia (chyba, że pilot uparcie i z premedytacją ignoruje polecenia kontrolera).

5. Współpracować z innymi kontrolerami, zarówno z FIR Warszawa jak i sąsiednich FIR, a w szczególności koordynować swoje działania zgodnie z przyjętymi zasadami koordynacji lub umowami podpisanymi przez FIR Warszawa z innymi FIR.

Paragraf 11
Skargi,błedy, sytuacje nadzwyczajne

1. Kontroler lub pilot korzystający z przestrzeni FIR Warszawa, który uważa, że inna osoba (kontroler lub pilot) korzystająca z tej przestrzeni:

 • złamała postanowienia Konstytucji lub innych obowiązujących przepisów czy procedur
 • popełniła poważny bład, zagrażający bezpieczeństwu ruchu lotniczego
 • utrudnia innym użytkownikom korzystanie z FIR Warszawa 6 ma prawo sporządzić raport o zdarzeniu i przesłać go Dyrektorowi lub jego zastępcy do spraw członkostwa, którzy mogą ukarać lub pouczyc osoby biorące udział w zdarzeniu

2. Ogłaszanie sytuacji awaryjnych w powietrzu jest dozwolone tylko w wypadku faktycznego zaistnienia takiej sytuacji na pokładzie symulowanego samolotu. Piloci mają też prawo do ogłoszenia w celach treningowych sytuacji awaryjnej, ale muszą wcześniej uzyskać zgodę zainteresowanych kontrolerów.

3. Polish VACC prowadzi "Czarna liste pilotów", na którą mogą zostać wpisani piloci którzy w sposób świadomy lub z powodu rażącego niedbalstwa dopuścili się wykroczeń opisanych w pkt 1. Kontrolerzy Polish VACC mają prawo odmówic osobom wpisanym na tę listę kontroli w przestrzeni FIR Warszawa.

Paragraf 12
Przepisy końcowe i przejściowe

1. W przypadku wątpliwości interpretacji przepisów Konstytucji Polish VACC dokonuje Zarząd.

2. Przepisy niniejszej Konstytucji mogą zostać zmienione jedynie na drodze głosowania Członków aktywnych Polish VACC, przy czym zmiany są uważane za przyjęte wyłącznie w wypadku, gdy proponowane zmiany poprze więcej, niż dwie trzecie członków aktywnych Polish VACC.

Z dniem wejścia w życie Konstytucji w niniejszym zmienionym brzmieniu, wszyscy aktualni członkowie Polish VACC uzyskują status członka aktywnego.