Regulamin szkoleń

Warszawa, 15.10.2017

Definicje

Kandydat - osoba zgłaszająca się do Szefa Szkoleń z prośbą o szkolenie na jeden ze stopni kontrolerskich uprawniających do zapewnienia Kontroli w obszarze PL-VACC.

Konstytucja – zbiór zasad i reguł obowiązujących wszystkich Kontrolerów i definiujących obowiązki osób zarządzających (Zarząd) PL-VACC

Kontrola – działania i czynności związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w sieci VATSIM wirtualnych statków powietrznych w przestrzeni kontrolowanej symulowanej nad Polską.

Kontroler – członek sieci VATSIM, posiadający wydane przez Szefa Szkoleń PL-VACC uprawnienia do prowadzenia Kontroli.

Mentor – Kontroler PL-VACC posiadający doświadczenie i upoważnienie od Szefa Szkoleń PL-VACC do szkolenia innych Kontrolerów lub Kandydatów.

PL-VACC PoLish Virtual Area Control Center - organizacja Kontrolerów zapewniająca Kontrolę oraz ramy organizacyjne dla prowadzenia Kontroli.

Szef szkoleń - ACCPL2 – osoba wybrana w wyborach Zarządu PL-VACC na pełniącą stanowisko Szefa Szkoły Pilotów.

VATSIM – sieć symulacyjna, w ramach której działa PL-VACC. Organizacja i jej ramy organizacyjno-operacyjne są opisane pod adresem www.vatsim.net.

Zarząd – Kontrolerzy PL-VACC wybrani przez Kontrolerów na stanowiska zarządcze zgodnie z panującymi zasadami, których zadania są opisane w Konstytucji.Regulamin

1) Szkolenie jest procesem koordynowanym ze strony PL-VACC przez osobę Mentora.

2) Mentor prowadzi z Kandydatem proces szkolenia zgodnie z zakresem wiedzy oraz umiejętności wymaganymi na stopień kontrolerski, który chce uzyskać Kandydat.

3) Mentor jest przydzielany do Kandydata przez Szefa Szkoleń.

4) W szczególnych przypadkach Szef Szkoleń może wyrazić zgodę na wspólne zgłoszenie Kandydata i Mentora dotyczące szkolenia.

5) W szczególnych przypadkach możliwa jest zmiana Mentora podczas szkolenia. W każdym takim przypadku decyzję podejmuje Szef Szkoleń. Są to następujące sytuacje:

  • wniosek Mentora,
  • poważne wykroczenie Mentora, skutkujące utratą zaufania lub karą zgodnie z przepisami VATSIM,
  • brak kontaktu z Mentorem,
  • przekroczenie okresu 6 miesięcy na szkolenie,
  • konflikt pomiędzy Mentorem i Kandydatem.

6) W wypadku konieczności zmiany Mentora podczas szkolenia z przyczyn innych niż wymienione powyżej, zgodę podejmuje cały Zarząd na wniosek Szefa Szkoleń.

7) W trakcie dowolnego szkolenia możliwe jest zorganizowanie sesji szkoleniowej z instruktorem innym niż Mentor. Odbywa się to za wiedzą i zgodą Szefa Szkoleń, w formie tzw. OJT (egzamin bez wydania wyniku, z raportem oceniającym gotowość Kandydata do egzaminu i opisującym błędy do eliminacji w trakcie dalszego szkolenia).

8) Szkolenie z zasady nie powinno przekraczać 3 miesięcy. Jeżeli szkolenie trwa dłużej, Mentor wysyła informację o powodzie przekroczenia oraz deklarowanym terminie zakończenia. Wydłużenie szkolenia wymaga zgody Szefa Szkoleń.

9) Jeżeli szkolenie trwa dłużej niż 6 miesięcy, to po uzyskaniu informacji od Mentora, Szef Szkoleń może podjąć jedną z akcji:

  • umożliwić dokończenie szkolenia,
  • zakończyć szkolenie,
  • zmienić Mentora.

10) Jeżeli w wyniku przeglądu o którym mowa w punkcie 9. Szef Szkoleń decyduje o zakończeniu szkolenia, Kandydat może ponownie ubiegać się o szkolenie po upłynięciu 3 miesięcy od zakończenia.

11) Powyższe reguły są uzupełnione dodatkowymi wymagniami dla szkoleń na konkretne stopnie.

12) Za wspólną zgodą ACCPL2 oraz ACCPL4, w wypadku zlotów bez przypisania kontrolerów (tzw. rozpiski), możliwy jest trening na zasadach ogólnych. W takim przypadku na Mentorze leży odpowiedzialność za ocenę, czy Kandydat osiągnął wystarczający poziom, by sprostać wymaganiom zlotu.

13) W wypadku treningu w trakcie zlotu, Mentor będzie odpowiadać w wypadku zażaleń na poziom kontroli i błędy.

ACCPL2